GDPR

Integritetspolicy

Taxi Karlskoga-Degerfors AB

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Taxi Karlskoga-Degerfors AB  vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle till exempel aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, telefonnummer, org. nr för enskild firma, fastighetsbeteckning, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Taxi Karlskoga-Degerfors samlar in?

Taxi Karlskoga- Degerfors AB 556301-7655, Värmlandsvägen 17 691 32 Karlskoga, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in den?

De personuppgifter vi samlar in kommer normalt direkt från dig eller generas i samband med att du använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta.

För dig som är kund är de typer av personuppgifter vi har samlat in kopplat till den tjänst vi utför,  dvs att köra dig dit du önskar enligt din beställning. Därav inhämtar vi aldrig mer uppgifter än vi behöver för att kunna utföra tjänsten.

Uppgifterna som samlas in är namn, telefonnummer och adress. Sjukdomsbild eller liknande för att veta vilken bil som ska hämta?

Hur kan vi komma att använda dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder i korthet att någon eller några av följande punkter måste vara uppfyllda för att  vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig.

  1. Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (fullgörande av avtal).
  2. Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en för oss rättslig förpliktelse (rättslig förpliktelse).
  3. Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan våra berättigade intresse och din integritet (berättigat intresse).
  4. Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter om dig för att identifiera dig som kund och för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal. Med andra ord för att kunna transportera dig dit du vill åka enligt din beställning.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för den tjänst du använt hos oss.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi ringer till dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs/raderas direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Nedan följer några exempel på lagringstider inom Taxi Karlskoga-Degerfors AB.

Kunddata

Vi sparar personuppgifteruppgifter med koppling till våra kunduppdrag som längst i ­­­­­­  7år efter avslutat ärende. Detta med anledning av att vi ska kunna hjälpa dig framöver.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer)

2) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

3) Växel som tillser att din resa blir bokad och att en bil finns tillgänglig för att hämta upp dig enligt dina önskemål.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är de statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) som vi är skyldiga att del uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott.

När dina personuppgifter delas med en myndighet/ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens/ det företagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Hur skyddas dina personuppgifter av oss?

Vi är måna om din integritet och att den skyddas. Därför använder vi IT-system som ska skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Detta innebär att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har rätt att få tillgång till uppgifterna.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund/registerad har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dina rättigheter. För att göra dina rättigheter gällande eller om du har andra frågor kring vår hantering av personuppgifter du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna policy.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Detta har du rätt till att begära kostnadsfritt en gång per år.

Begära rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register –  anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

Obs! För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Du är dock inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifter inte har behandlats enligt gällande rätt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av berättigat intresse eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Anmälan av överträdelse

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen (kontaktuppgifter finner du längst ned i denna policy).

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Övrigt

Rätten till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet började gälla i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, trädde ikraft den 25 maj 2018.

Ändringar i vår dataskyddspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår dataskyddspolicy. Den senaste versionen av dataskyddspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

För frågor kring vår hantering av personuppgifter se nedan.

Personuppgiftsansvarig: Taxi Karlskoga-Degerfors org.nr 556301-7655

Adress: Värmlandsvägen 17, 691 32 Karlskoga

Telefon:0586-30620

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm